เครื่องทำปุ๋ย

จำหน่าย เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย
เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ เครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด เครื่องสีข้าว

เครื่องทำปุ๋ยติดต่อเราได้ที่  :

เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ เครื่องผสมปุ๋ย

ภาคอีสาน
ภาคเหนือ
โทร
:085-993-6713

ภาคกลาง ตะวันออก
และภาคใต้

โทร:089-440-4051

 
เครื่องทำปุ๋ยเครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ
เครื่องทำปุ๋ย
เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด
โรงงาน
รุ่งเรืองการช่าง

 รุ่งเรืองการช่างผลิต เครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด
เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องร่อน
เหมาะสำหรับเกษตรกร
หมู่บ้าน กลุ่มเกษตร หรือเจ้าของฟาร์ม ที่ต้องการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ
หรืออาหารสัตว์อัดเม็ดใช้ในฟาร์ม
ในราคาจากโรงงานและการรับประกันจากเรา
 

เราคือ โรงงานผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร จากประสบการณ์การผลิต
 เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 เครื่องผสมปุ๋ย
เครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด จานปั้นเม็ด
 เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว และอื่นๆอีก

มากว่า 8 ปี มั่นใจกับคุณภาพบริการของเราในราคาจากโรงงาน
 และการรับประกันจากโรงงานเราโดยตรง


เครื่องทำปุ๋ย เครื่องทำปุ๋ย

Downlod รายละเอียดสินค้า เครื่องผลิตปุ๋ย กดที่นี่<

เครื่องทำปุ๋ยเราสนับสนุนส่วนราชการ อ.บ.จ. SML  อ.บ.ต และโครงการไทยเข้มแข็ง
และสนับสนุนสถานศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา โรงเรียน

 
  อนาคตนาโนชีวภาพไทย

โดย : กานต์ดา บุญเถื่อน
ภาพจาก variety.thaiza.comเกษตรกรไทยหลายคนเลือกใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก เพราะซื้อง่าย ใช้สะดวก แต่ลืมคิดถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งการตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และร่างกายของสิ่งมีชีวิต

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร จึงได้เปิดเวทีสัมมนาเรื่อง โลกยุคที่ 4 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งด้านอุตสาหกรรมนาโนจุลินทรีย์เขตร้อนชื้น เพื่อให้ความรู้กับภาคประชาชน และปรับความคิดให้หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว


:เคมีตกค้าง

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากการติดตามของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องการนำเทคโนโลยีไบโอชีวภาพมาใช้กับการเกษตรของไทยมาตลอด 10 กว่าปี พบว่าปัจจุบันการใช้งานยังเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มีทั้งที่ใช้แล้วได้ผลดี และไม่ค่อยได้ผล


“อนาคตเกษตรกรไทยจำเป็นต้องหันมาใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในการเพาะปลูก เพราะที่ผ่านมาการบริโภคผักผลไม้แบบเกษตรเคมี เกิดปัญหาสารตกค้างทั้งในผักและร่างกายเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภค จนเกษตรกรป่วยและเสียชีวิตจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมากขึ้น”ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

ที่ผ่านมาประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์ชีวภาพน้อยมาก จะเข้าใจในบทบาทของปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า เพราะมีการใช้งานในรูปของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกกันมานานแล้ว แต่เชื่อว่าหากมีหน่วยงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เข้าไปอธิบายถึงทฤษฎีความรู้และการใช้งานที่ถูกต้อง ประชาชนจะสามารถเข้าใจและจัดการกับผลผลิตของตนด้วยความรู้ใหม่ได้ไม่ยาก

ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีจุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้ทางการเกษตร มีความก้าวหน้ามากขึ้นไม่ต่างจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะเทคโนโลยีจุลินทรีย์ของไทยที่นักวิจัยมีการสร้างองค์ความรู้ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความจำเพาะสำหรับพืชแต่ละชนิด เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ที่หลากหลาย

ตัวอย่างความสำเร็จของงานวิจัยด้านการพัฒนาจุลินทรีย์ชีวภาพของไทยที่มีการศึกษาวิจัยและพร้อมนำไปขยายผลใช้งานจริงแล้ว เช่น จุลินทรีย์สำหรับข้าว จุลินทรีย์สำหรับไม้ดอก จุลินทรีย์สำหรับยางพารา จุลินทรีย์สำหรับผักและผลไม้ เป็นต้น

:พลิกนาไร่สู่เกษตรอินทรีย์

คนที่ต้องเข้ามามีบทบาทในการผลักดันคือ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในรัฐบาล โดยช่วยกันปรับให้สังคมเกษตรกรรมของไทยเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์จากเดิมที่เป็นเกษตรเคมี เพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรไทยที่ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมายาวนาน รวมถึงทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีจุลินทรีย์ชีวภาพให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและยอมรับที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในระยะยาว


“อุปสรรคสำคัญของการนำจุลินทรีย์ไปใช้งานทางการเกษตรของไทย การขาดความรู้ของเกษตรกรไทยทั้งเรื่องของหลักการใช้งาน ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสารเคมี ระบบซื้อขายที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานจริง ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้การใช้จุลินทรีย์ของเกษตรไทยกระจุกตัวในกลุ่มคนขนาดเล็ก แม้จะมีเวทีสัมมนาให้ความรู้ในวงกว้างแค่ไหนก็ตาม”ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว


ปัจจัยสำคัญอีกอย่างที่ทำให้เกษตรกรไทยหันมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ได้ยาก แม้ว่าราคาของปุ๋ยจุลินทรีย์จะถูกกว่าปุ๋ยที่ส่วนผสมของยูเรียถึง 10 เท่าคือระบบการซื้อขายปุ๋ยแบบเงินเชื่อ ที่เกษตรกรเป็นหนี้สินหมุนเวียนไม่มีวันจบสิ้น หากมีระบบการซื้อขายของปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เอื้อต่อการนำไปใช้ในแบบเดียวกันอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้มากขึ้นก็ได้

นายพงษ์เทพ อันตริกานนท์ อดีตรองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การผลักดันให้เกษตรกรไทยหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกได้สำเร็จ จำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงเงินทุน และมีการพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่จดลิขสิทธิ์เป็นของไทยเองเพื่อลดการนำเข้า


อุปสรรคสำหรับผู้ผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพที่ผ่านมาคือ กฏหมายที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการปรับแก้ เช่น เนื้อหาบางตอนที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์จะต้องมีจุลินทรีย์จำนวนเท่าไหร่จึงได้มาตรฐาน


แต่เมื่อจุลินทรีย์ถูกขนส่งไปยังผู้ใช้งานอาจถูกความร้อนทำลายจนตัวเชื้อจุลินทรีย์จนลดลงก่อนถึงมือผู้ใช้เมื่อทำการสุ่มตรวจคุณภาพจึงลดลงและไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง ซึ่งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องจะต้องพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ให้มีความความคงตัวให้มากกว่าเดิมด้วย

“หากนักวิจัยพัฒนาและผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพทางการเกษตรที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยได้สำเร็จ เทคโนโลยีนี้จะเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรไทยอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาการส่งออกผักและผลไม้ถูกจำกัดด้วยเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมส่งออกเป็นมูลค่ามหาศาล”อดีตรองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวและว่า หากผู้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ของไทยมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเอง ไม่เพียงที่เกษตรกรจะมีเชื้อจุลินทรีย์ราคาถูกใช้งาน แต่บริษัทที่จำหน่ายจุลินทรีย์ก็จะอยู่ได้ด้วยเช่นกัน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 10:03
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.bangkokbiznews.com/

 
 

เครื่องทำปุ๋ย  ลิ้งค์เพื่อนบ้าน (ดู Link ทั้งหมด ต้องการแลกลิ้งค์ Click)
 

เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว

Handicrafts Export Thailand Export Products ลดความอ้วน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จำหน่ายเครื่องประดับพลอยแท้
โค้ดเพลงHi5 Hotel Booking Webcam Show
แต่งบ้าน แต่งคอนโด
ตกแต่งภายใน บ้าน คอนโด คอนโดมิเนียม ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ Built-Room.com 
 
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระเครื่อง
เช่าพระเครื่อง
ค้นเจอทุกที   วาไรตี้ ดีดีจัง รวมเวป  ร้านสมุนไพรออนไลน์ 
แต่งบ้าน แต่งคอนโด ตกแต่งภายใน Built-Room.com ร็อทไวเลอร์ ขายร็อทไวเลอร์


copper scrap manufacturer | stainless scrap manufacturer | aluminum scrap manufacturer |
 thai scrap manufacturer | nonferrous scrap manufacturer | thailand scrap manufacturer

 

 Copyright © 2005-2012 www.Pui-Thai.com .
เครื่องทำปุ๋ย : เครื่องผลิตปุ๋ย : เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย : เครื่องผสมปุ๋ย :
 จานปั้นเม็ดปุ๋ย : ปุ๋ยชีวภาพ : ทำปุ๋ยขาย : ขายเครื่องทำปุ๋ย :
 ทำปุ๋ย : หมักปุ๋ย : ผสมปุ๋ย : สูตรปุ๋ยชีวภาพ : วิธีการทำป๋ยชีวภาพ : ปุ๋ยหมัก :
 อุปกรณ์การเกษตร : ผลิตอาหารสัตว์ เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย : ทำปุ๋ยอินทรีย์ : ผลิตปุ๋ยชีวภาพ :
 
เครื่องอัด : เกษตร : ขายเครื่องทำปุ๋ย : ขายเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย :
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ : เครื่องจักรทางการเกษตร : เกษตรอินทรีย์ :
 เศรษฐกิจพอเพียง : สวนปาล์ม : ปาล์มน้ำมัน : น้ำจุลินทรีย์ :
ปุ๋ยหมักชีวภาพ : ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ :
โรงทำปุ๋ย : น้ำหมักชีวภาพ
 

เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องผสมปุ๋ย
เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว

เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ เครื่องผลิตปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร ผลิตอาหารสัตว์